โปรแกรมการอ่านและการเขียน

 

อายุ: 6- 10 ปี

 

ข้อกาหนด: มีทักษะพื้นฐานการฟังและการพูด มีพื้นฐานการออกเสียง การอ่านและเขียน

 

จานวนนักเรียน: 6-10 คน

 

เวลาเรียน: 1.5 ชั่วโมง

 

จานวนบทเรียนต่อสัปดาห์: 2

 

ช่วงเวลาเรียนต่อ 1 โปรแกรม: 5 เดือน

 

ลักษณะของวิชา

 

การอ่าน และการเขียนเป็นทักษะที่เกี่ยวเนื่องกันในระดับชั้นสูงต่อไป จะได้อ่านทั้งสาระและบันเทิง ช่วยเพิ่มจานวนคาศัพท์ และช่วยให้นักเรียนนาไปใช้ในการเขียน การเขียนทาให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรและท้าทายในการใช้ไวยากรณ์ที่อธิบายความรู้สึกที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้น โปรแกรมการอ่าน การเขียนของ เอบีซี จะช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะทั้ง 2 ด้าน โดยผ่านการใช้อุปกรณ์ปฏิสัมพันธ์กับทักษะนั้นๆ และพัฒนาความคิดสร้างสรรศักยภาพของการเขียน

 

จุดประสงค์ของบทเรียน

 เพื่อให้ค้นพบศัพท์ใหม่ๆ และไวยากรณ์ผ่านทางหนังสือ เล่าเรื่องราวและบทความการเขียนที่น่าสนใจ ตรวจสอบความเข้าใจภาษาผ่านทางกลุ่มและการวิจารณ์ร่วมกับเพื่อนในชั้น แนวความคิดแบบฝึกสร้างผังความคิด ทั้งแบบฝึกอย่างอิสระและแบบปฏิสัมพันธ์ แสดงความคิดสร้างสรรผ่านการฝึกหัดเขียนตามคาแนะนาและการเขียนอย่างอิสระ เชื่อมโยงไวยากรณ์ระดับสูงและการเรียนที่ประเมินได้ด้วยตัวเองผ่านทั้งการตรวจทานของผู้สอนและด้วยตัวเอง

KG District logo white_BKK-01.png

2020 ABC Pathways International Kindergarten

Tel: 02-2606888

Fax: 02-2599883

Mobile / Whatsapp / Line: 086-331-9111

Emai: [email protected]

Address: House No. 92/32 Soi Taweesuk (Sukhumvit 31), Sukhumvit Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand