top of page

กลุ่มเพื่อนเล่น

 

อายุที่เหมาะสม:1-3.3 ปี

 

ขนาดของห้องเรียน:4-8 คนต่อห้อง (ขึ้นอยู่กับอายุ)

 

ระยะเวลาของชั้นเรียน:2 ชั่วโมง

 

จานวนของชั้นเรียนต่อสัปดาห์:2 / 3

 

จุดประสงค์ของวิชา

 

ออกแบบกลุ่มเพื่อนเล่นของ เอบีซี เพื่อช่วยเด็กนักเรียนเล็กๆ ในขณะเตรียมตัวเดินทางไปสู่ชั้นอนุบาล วิชาที่สอนแต่ละวิชามีจุดมุ่งหมายให้สัมผัสภาษาอังกฤษและกลุ่มเพื่อนๆ รวมกัน พัฒนานักเรียนให้รับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวและสร้างความมั่นใจ ในช่วงเริ่มต้นพัฒนาการนี้ เด็กๆ สนใจคาศัพท์ต่างๆ มากขึ้นและสนใจกิจวัตรประจาวันที่ดีและคุณค่าในการเข้าสังคม

 

ในกลุ่มเพื่อนเล่น นักเรียนจะได้...

 • รับการชักชวนให้พูดและฝึกใช้ภาษาอังกฤษ

 • เพิ่มคาศัพท์และใช้ภาษา มากขึ้นทุกๆ วัน และมีความเข้าใจความหมายของคาศัพท์นั้นๆ

 • เชื่อมโยงครูและนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ โดยการพูดเป็นวลีและเป็นประโยคเมื่อเกิดความพร้อม

 • ได้รับทักษะการเรียนรู้ ในการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกัน โดยผ่านการแบ่งปันของเล่น และรู้จักใช้คาพูดในการขอ เช่น การขออนุญาติ และ การแสดงความขอบคุณ

 • เพิ่มการแสดงออก ด้วยความเชื่อมั่น อย่างมั่นใจ ในการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ

 
กิจกรรมของหลักสูตร

 

ขณะนักเรียนกาลังสนุกสนานกับกิจกรรมที่ออกแบบไว้สาหรับฝึกทักษะหลายๆ อย่าง ในแต่ละบทเรียนจะประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายในการใช้ประสาทสัมผัสทุกอย่าง ซึ่งจะพัฒนาส่วนสาคัญของร่างกายดังต่อไปนี้ :

 

 • ศิลปะและการฝีมือ:นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการทางานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การติดกาว การฉีกกระดาษ การระบายสี การวาดภาพ และกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งจะได้ทากิจกรรมอย่างอิสระ นักเรียนแสดงความสามารถเชิงสร้างสรร และใช้คาศัพท์พื้นฐาน เช่น สีต่างๆ เป็นต้น

 

 • การเล่นเกมและสื่อสัมพันธ์:เกมและของเล่นส่งเสริมทักษะการพูดและการฟัง ตลอดจนทักษะการเข้าสังคม เช่น การแบ่งปันและขอความช่วยเหลือ การเคลื่อนไหวไปรอบๆ ห้อง การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทาให้นักเรียนได้ใช้ทักษะของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการรับรู้ว่าตนเองกาลังทาอะไร

 

 • การร้องเพลง:การเพิ่มความรู้เรื่องคาศัพท์อย่างสนุกสนานและง่ายด้วยการร้องเพลง เพลงทั่วๆ ไป จะทาให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ และเพลงเกี่ยวกับวิชาเรียนช่วยให้นักเรียนจาคาศัพท์ใหม่ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อวิชาเรียนประจาเดือน

 

นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษทุกๆ วัน ในกลุ่มเพื่อนเล่นของ เอบีซี นักเรียนจะได้พบเหตุการณ์มากมายหลากหลายช่วยเพิ่มคาศัพท์ภาษา ทั้งคาและหัวข้อคุ้นเคย และรู้จักครั้งแรก ใช้ลักษณะนี้ในทุกวิชา นักเรียนจะซึมซับข้อมูลผ่านประสบการณ์และการเล่นแทนการสอน โดยมีครูสอนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

 

หัวข้อวิชาเรียนมีดังต่อไปนี้

 

 • ฤดูกาลและสภาพอากาศ : หัวข้อนี้จะจาลองสถานการณ์ทั้งใหม่และแปลกสาหรับนักเรียน เริ่มเข้าใจความหมาย เช่น ”หิมะ” หรือ สิ่งที่มองไม่เห็น เช่น “อากาศร้อน” หรือ “ลม” อย่างความสนุกสนานในหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและเสื้อผ้าที่ต้องใช้ในแต่ละฤดูกาล

 

 • ชีวิตสัตว์บกและสัตว์ทะเล : นักเรียนแสดงความรู้สึกชอบ สัตว์ตัวโปรดต่างๆ และได้ฝึกทักษะของกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยผ่านการเล่น จาลองเหตุการณ์ สัตว์แต่ละกลุ่มจะนาพาเด็กๆ ไปสู่โลกแห่งจินตนาการหลายๆ รูปแบบ

 

 • กิจวัตรและวิธีการดาเนินชีวิต : เด็กๆ จะตื่นเต้นมากในการอธิบายสิ่งที่ตัวเขารู้อยู่แล้ว สิ่งของต่างๆ เช่น การเล่นของเล่น การไปโรงเรียน และการใช้ชีวิตประจาวันอื่นๆ จะเป็นสิ่งที่เด็กๆ อยากจะเล่า เช่นเรื่องครอบครัวและเพื่อนๆ

 

bottom of page