top of page

ปี 2547 ได้รับรางวัลจาก
“ รางวัล Outstanding Business Partner Award”
จาก มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เพรส

ปี 2549 ได้รับรางวัล
“Cambridge Educational Partner”
ในฐานะเป็นเครือข่ายของ มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์
เพรส อย่างเป็นทางการ

ปี 2556 ได้รับรางวัล
“Outstanding Contribution Award in Cambridge English”
เนื่องในวาระแคมบริดจ์อิงลิช ครบรอบ 100 ปี

โรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงเรียนแพทเวยส์ซึ่่่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติและศูนย์การศึกษาในฮ่องกงและกรุงเทพมหานครอีก 7 แห่ง ตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2545 โรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์ มีนักเรียนจบชั้นเรียนระดับเตรียมอนุบาลจนนับถึงชั้นสูงกว่าระดับอนุบาล 2 มากกว่า 45,000 คน ซึ่งได้รับความรู้ตามหลักสูตรและระบบการสอนของเอบีซีแพทเวยส์ในปี พ.ศ. 2557 นี้ เอบีซีแพทเวยส์ได้ขยายการเรียนการสอนโดยเปิดโรงเรียนอนุบาลระดับนานาชาติขึ้นในกรุงเทพมหานคร

 

โรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์ มุ่งเน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพโดยออกแบบโปรแกรมการสอนคุณภาพชั้นสูงซึ่งใช้หลักมาตรฐานสากลทั้งในและต่างประเทศ ใช้อุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษระดับนานาชาติจากหนังสือเรียนของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ (Cambridge University Press (CUP) ส่งผลให้โรงเรียนเอบีซีแพทเวยส์เป็นโรงเรียนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษที่มีระดับมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

จุดแตกต่างของโรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์จากโรงเรียนอื่นๆคือหลักปรัชญา "การศึกษาอย่างมีความสุข" นั่นคือนักเรียนสามารถแสดงออกได้อย่างสนุกสนานในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ต้องกังวลกับการสอบและการบ้าน โรงเรียนเอบีซีแพทเวยส์ช่วยพัฒนาศักยภาพความสามารถของเด็กนักเรียนผ่านการฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนระดับนานาชาติ

 

การสร้างทักษะ

 

ระบบการศึกษาของโรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์ ได้รับความไว้วางใจด้วยผลงานรางวัลเกียรติยศในฮ่องกงดังนี้

 

 

 

 

 

 

bottom of page