top of page

ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในโรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์ เด็กนักเรียนจะได้เข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ความสุขอย่างมากมาย ซึ่งมุ่งเน้นด้านความสนุกสนานและการสร้างทักษะ ขจัดแรงกดดันและความผิดพลาดล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสรรค์ทัศนคติที่ดีในวัยเด็กให้มีความสุขในโรงเรียนและสร้างความรัก ความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ให้เกิดขึ้น ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เอบีซี ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้อย่างสนุกสนานช่วยสร้างสรรค์การเรียนอย่างมีความสุขและได้ผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์

 

การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเช่น ตารางเรียนของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เพรส (Cambridge University Press ELT ) และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ เอบีซี แพทเวยส์ ได้พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตั้งแต่เข้าโรงเรียน

จุดมุ่งหมายและสิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

เรามุ่งมั่นสู่เป้าหมายพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่องโดย:

 

  • การเตรียมนักเรียนให้สามารถสอบเข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพราะ: นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานสูง มีความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง และเตรียมพร้อมในารเข้าเรียนต่อในโรงเรียนระดับยอดเยี่ยมตามความประสงค์

 

  • มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและใช้งานได้จริง: นักเรียนของโรงเรียน เอบีซี มากกว่า 90% ได้รับคะแนนดีเยี่ยมจากการสอบภาษาอังกฤษของแคมบริดจ์คือ การสอบของนักเรียนเด็กเล็ก Young Learners (YLE) Tests.

 

  • เพื่อสร้างผู้นำในอนาคต: โรงเรียนวางเป้าหมายให้นักเรียนของโรงเรียน เอบีซี ให้เป็น “นักแสวงหาความรู้เสมอ” การศึกษาตัั้งแต่วัยเด็กได้คะแนนดี และเป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัว มีความสุข มีความเชื่อมั่น และพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

bottom of page