อ่านด้วยความสนุก (โปรแกรมฝึกการออกเสียง)

 

อายุ : 3.5 – 6 ปีข้อกาหนด : มีทักษะพื้นฐานการฟังและการพูดและมีความตั้งใจจริงจานวนนักเรียน : 6-10 คนเวลาเรียน : 1 ชั่วโมงจานวนบทเรียนต่อสัปดาห์ : 2ช่วงเวลาเรียนต่อ 1 โปรแกรม : 4 - 5 เดือน

 

ลักษณะของวิชา

 

โปรแกรมการฝึกออกเสียง หรืออ่านด้วยความสนุกสนานนี้ เป็นโปรมการสอนนักเรียนอายุน้อยๆ พูดคาศัพท์ ซึ่งเป็นทักษะจาเป็นในการอ่านและเขียนตั้งแต่วัยเด็กเล็กๆ ครูผู้สอนจะใช้อุปกรณ์สร้างปฏิสัมพันธ์ทาให้นักเรียนมั่นใจในการออกเสียงและสะกดคาภาษาอังกฤษคาใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อมการพูดภาษาอังกฤษจริง นักเรียนจะได้เรียนหลักไวยากรณ์ง่ายๆ และเข้าใจโครงสร้างประโยคผ่านเรื่องเล่าและฝึกฝนด้วยประโยคสั้นๆ

 

จุดประสงค์ของบทเรียน

 

นักเรียนที่มีอายุเริ่มต้น 3.5 ปี นักเรียนจะได้รับ......

 

  • การเรียนออกเสียงคาศัพท์ที่ใช้เป็นพื้นฐานของการอ่านและเขียน

  • ทบทวนและเพิ่มคาศัพท์ผ่านการค้นพบ

  • เมื่ออายุ 4 – 5 ปี จะอ่านและสะกดคาง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง

  • เมื่ออายุ 5-6 ปี จะอ่านย่อหน้าสั้นๆ และเขียนประโยคง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง

  • เมื่ออายุ 6-7 ปี จะอ่านเนื้อหาของเรื่องได้ด้วยตนเอง และเขียนย่อหน้าสั้นๆ ได้

KG District logo white_BKK-01.png

2020 ABC Pathways International Kindergarten

Tel: 02-2606888

Fax: 02-2599883

Mobile / Whatsapp / Line: 086-331-9111

Emai: [email protected]

Address: House No. 92/32 Soi Taweesuk (Sukhumvit 31), Sukhumvit Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand