top of page

เอบีซี แคมบริดจ์

 

โปรแกรมสาหรับเด็กอนุบาล:

3-6 ปี ( ทดสอบระดับด้วย แบบทดสอบแคมบริดจ์ วายแอลอี : ระดับเริ่มต้น)

 

โปรแกรมชั้นประถม:

6-10 ปี ( ทดสอบระดับด้วย แบบทดสอบแคมบริดจ์ วายแอลอี : ระดับฝึกหัดและฝึกใช้)

 

จานวนนักเรียน:6-10คน

 

เวลาเรียน:1.5ชั่วโมง

 

จานวนบทเรียนต่อสัปดาห์:2

 

ช่วงเวลาเรียนต่อ 1 โปรแกรม: 5 เดือน

 

ลักษณะของวิชา

 

โปรแกรมวิชาเอบีซีแคมบริดจ์ จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านของภาษาอังกฤษ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด นักเรียนจะสนใจเน้นการเพิ่มคาศัพท์ การอ่านให้เข้าใจ และทักษะด้านไวยากรณ์ ในขณะเดียวกันก็ให้รู้จักการทางานเป็นทีมร่วมกัน รวมถึงทักษะด้านการเข้าสังคมผ่านการแบ่งกลุ่มและจับคู่กันทากิจกรรม

 

นักเรียนจะได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและจัดลาดับตามความสามารถ ไม่ใช่ตามอายุ เพื่อปรับไปเรียนในระดับต่อไป มั่นใจว่านักเรียนจะมีความเชื่อมั่นโดยการเรียนอยู่ในกลุ่มระดับภาษาเท่ากัน มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเนื้อหาวิชาสร้างความสนใจอย่างต่อเนื่องขอบเขตของหัวข้อวิชาจะอยู่ในระดับชั้นอนุบาลจนนับถึงชั้นประถมต้น โดยการวัดความรู้ด้วยวิธีมาตรฐานนานาชาติของการทดสอบด้วยแบบทดสอบแคมบริดจ์ยังเลินเนอร์อิงลิชเทส (YLE )

 

 

Students that complete any one of ABC’s 5-month Enrichment Programmes will be able to sit for an appropriate Cambridge YLE Test with no extra payment (the cost of the test is included in the course fee). In order to sit for the test, the candidate must be able to display the required skills based on an end of course assessment.

จุดประสงค์ของบทเรียนและผลลัพธ์ที่ได้

 

  • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ขณะที่นักเรียนสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ

  • การใช้กิจกรรมพื้นฐานการละเล่นช่วยให้นักเรียนสนุกสนาน ตลอดจนฝึกหัดให้นักเรียนทางานเป็นทีม ได้รับทักษะความร่วมมือในการเข้าสังคม และการเป็นนักเรียนที่มีความเป็นตัวของตัวเอง

  • ไม่มีการบ้าน - กิจกรรมทุกชนิดจบสิ้นในชั้นเรียนแต่ละวัน

  • ไม่มีการทดสอบระหว่างเรียน หรือไม่มีการสอบประจาวิชา – ประเมินโดยไม่มีความกดดัน

  • ไม่มีการฝึกฝน – นักเรียนจะซึมซับคาศัพท์และหลักไวยากรณ์ผ่านการเล่นอย่างสนุกสนานและกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

  • นักเรียนจะได้รับการทดสอบด้วยแบบทดสอบแคมบริดจ์ยังเลินเนอร์อิงลิชเทส (YLE )อย่างเหมาะสม จานวนนักเรียนกว่า 90% ได้รับผลการทดสอบระดับยอดเยี่ยม

 

อุปกรณ์และเอกสารที่ใช้เรียน

 

วิชานี้ใช้หนังสือตาราเรียนของแคมบริดจ์ ยูนิเวอซิตี้ เลส ( CUP) อีแอลที ( อิงลิช แลงกวิช ทีชชิ่ง) ที่ใช้ทั่วโลก หน่วยที่ใช้เรียนยึดตามหลักรายการคาศัพท์ของแต่ละหัวข้อวิชาที่สอน และมีเท่ากับหรือมากกว่า 1 ไวยากรณ์ เพื่อใช้ประกอบ หนังสือแต่ละเล่มจะแนะนานักเรียนให้รู้จักความสนุกสนานและมีตัวประกอบที่น่าสนใจซึ่งจะทาให้เด็กรู้จักและพอใจกับการเรียน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การเขียน การจับคู่ การจัดหมวดหมู่ และอื่นๆ ไปพร้อมๆ กัน

 

 

bottom of page