หลักสูตรอนุบาล 1

อายุที่เหมาะสม

 

3 ปี ( นับถึงวันที่ 1 กันยายน ของปีที่สมัครเข้าเรียน)

 

หลักสูตรสาหรับชั้นอนุบาล 1 นั้น เน้นพัฒนาการทางร่างกาย และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของนักเรียน ในระหว่างชั้นเรียน ไม่เกี่ยวกับการเรียนในชั่วโมง เพื่อเสริมทักษะการฟัง การพูดซ้า และการปฏิบัติ คาศัพท์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เนื้อหาทุกวิชาและรายการคาศัพท์ที่ใช้สอนอยู่ในหนังสือสาหรับเด็ก การแสดงละคร การแสดงประกอบเพลง กิจกรรมศิลปะและการฝีมือ

 
วิชาและจุดประสงค์ของการเรียนรู้

 

 • ใช้ความรับรู้ของประสาททั้ง 5 และการแสดงละครของแต่ละวิชา

 • การเคลื่อนไหวทั่วร่างกายเพื่อเพิ่มการพัฒนาทักษะการทางานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • ความเข้าใจคาแนะนาเบื้องต้น ฟังคาสั่งครูและตอบสนองแสดงหรือบ่งบอกด้วยอาการที่ครูบอกให้ทา

 • ให้นักเรียนพัฒนาทักษะของการพูดด้วยวิธีธรรมชาติ และทักษะของการพูดด้วยการอ่านคาง่ายๆ

 • ให้นักเรียนรู้จักทฤษฎีทางคณิตศาสตร์พื้นฐานผ่านการนับ ร้องเพลง และการวาดรูป

 

หัวข้อของวิชาเรียน

 

เนื้อหาวิชากิจกรรมและข้อมูลแต่ละเดือนเกี่ยวกับหัวข้อวิชาเรียนที่มีความสาคัญและอยู่ในระดับที่ผู้เรียนคุ้นเคย

 

 • การแนะนาตัว

 • โรงเรียน

 • ตัวเอง

 • ครอบครัว

 • การเล่น

 • บ้าน

 • ไร่-นา

 • อาหาร

 • การท่องเที่ยว

 • งานรื่นเริง

 

KG District logo white_BKK-01.png

2020 ABC Pathways International Kindergarten

Tel: 02-2606888

Fax: 02-2599883

Mobile / Whatsapp / Line: 086-331-9111

Emai: [email protected]

Address: House No. 92/32 Soi Taweesuk (Sukhumvit 31), Sukhumvit Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand