top of page

หลักสูตรอนุบาล 2

อายุที่เหมาะสม

 

4 ปี ( นับถึงวันที่ 1 กันยายน ของปีที่สมัครเข้าเรียน)

 

หลักสูตรชั้นอนุบาลปีที่ 2 นี้ เน้นให้นักเรียน ผ่านขบวนการเรียนรู้และพัฒนาภาษา และจะหมุนเวียนไประหว่างนักเรียนทั้งห้องเพื่อให้เกิดความคิดเห็นส่วนตัวและวิธีการตั้งคาถามต่อหัวข้อที่ให้ ในชั้นนี้นักเรียนจะเริ่มพัฒนาขบวนการทางความคิดและเริ่มวิธี คิดเชิงตรรกะ ตลอดจนเพิ่มคาศัพท์มากขึ้น ใช้สื่อหลากหลายในการสอนหัวข้อวิชา รวมทั้ง การใช้บัตรคา ( flashcards,) แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (interactive displays) ตุ๊กตาสัญลักษณ์ , แบบจาลอง และ แบบคาตอบที่ประดิษฐ์ขึ้นเองภายในโรงเรียน

 
วิชาและจุดประสงค์ของการเรียนรู้

 

  • เพิ่มพัฒนาการทักษะการทางานของกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านการฝึกหัดด้านศิลปะและการฝีมือ การตัด การติดกาว และการวาดภาพ

  • ได้รับความรู้ด้านไวยากรณ์โดยนักเรียนสามารถใช้ร่วมกันกับการปฏิบัติ

  • พัฒนาการด้านการพูดในรูปแบบของการอธิบาย

  • การอ่านประโยคง่ายๆ และเขียนคาศัพท์พื้นฐานโดยใช้ หลัก “อ่านอย่างสนุก” โปรแกรมการออกเสียง

  • เรียนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และทฤษฎีผ่านประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเอง เกม และการแก้ปัญหา

 

หัวข้อของวิชาเรียน

 

เนื้อหาของวิชาในกิจกรรมและข้อมูลแต่ละเดือนจะเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อวิชาเรียนที่มีความสาคัญและอยู่ในระดับที่ผู้เรียนคุ้นเคย

 

  • การรับรู้นับถึงสภาพแวดล้อม : ภูมิอากาศ ฤดูกาล ลักษณะอากาศ ฯลฯ

  • การแสดงออกทางพฤติกรรมและอารมณ์ : ความห่วงใยผู้อื่น ความพอใจส่วนตัว การคบหาเพื่อนๆ ฯลฯ

  • เน้นด้านคณิตศาสตร์ : การวัด สัดส่วนความสัมพันธ์ การสร้างความคิด และการแก้ปัญหา ฯลฯ

  • การพัฒนาทางร่างกาย : เกี่ยวข้องกับการทรงตัว การพัฒนาทักษะของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การพัฒนาทักษะของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฯลฯ

  • การสร้างสรร : ผ่านทางการแสดงและการเล่าเรื่อง ละคร การวาดภาพ การระบายสี ฯลฯ

 

bottom of page